Phiên dịch

  • Post author:
  • Post category:service

Phiên dịch Hiện tại Thế giới Dịch thuật cung cấp phiên dịch là những chuyên viên có kinh nghiệm trong các lĩnh vực: 1/ Cung cấp phiên dịch ngắn ngày…

Continue ReadingPhiên dịch

Công Chứng

  • Post author:
  • Post category:service

Hầu hết mọi người coi dịch vụ dịch thuật có liên quan tới việc chuyển giao từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác. Nhưng có điều này rất quan…

Continue ReadingCông Chứng