You are currently viewing Chứng nhận lãnh sự/ Hợp pháp hóa lãnh sự

Chứng nhận lãnh sự/ Hợp pháp hóa lãnh sự

  • Post author:
  • Post category:service

Chứng nhận lãnh sự/ Hợp pháp hóa lãnh sự

1) “Chứng nhận lãnh sự” là việc cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam chứng nhận con dấu, chữ ký, chức danh trên giấy tờ, tài liệu của Việt Nam để giấy tờ, tài liệu đó được công nhận và sử dụng ở nước ngoài.

2) “Hợp pháp hóa lãnh sự” là việc cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam chứng nhận con dấu, chữ ký, chức danh trên giấy tờ, tài liệu của nước ngoài để giấy tờ, tài liệu đó được công nhận và sử dụng tại Việt Nam.

Tại sao phải hợp pháp hóa lãnh sự ?

Khi công dân một nước muốn một văn bản công được cấp bởi nhà chức trách nước đó có hiệu lực tại một nước khác, hoặc ngược lại, văn bản được cấp bởi nhà chức trách của nước khác (ví dụ: nước nơi công dân đó cư trú) có hiệu lực tại nước sở tại, văn bản đó cần được công nhận bởi các nhà chức trách của Quốc gia nơi văn bản này có hoặc muốn có hiệu lực pháp lý.

Việc công nhận nói trên được thực hiện qua cơ quan ngoại giao hoặc lãnh sự làm thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự, và trên cơ bản được thể hiện qua một hệ thống các chữ ký trên văn bản đó.

Quy trình hợp pháp hóa lãnh sự bao gồm:

Đối với tài liệu Việt Nam sử dụng ở nước ngoài:

Bước 1: Chứng nhận lãnh sự các tài liệu Việt Nam để sử dụng tại nước ngoài

Thực hiện tại: Cục lãnh sự hoặc Sở ngoại vụ TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội

Bước 2: Hợp pháp hóa lãnh sự tài liệu sẽ sử dụng tại nước ngoài

Thực hiện tại: Lãnh sự quán tại Việt Nam của quốc gia nơi sẽ sử dụng tài liệu.

Đối với tài liệu nước ngoài sử dụng ở Việt Nam:

Bước 1: Chứng nhận lãnh sự các tài liệu nước ngoài

Thực hiện tại: Đại sứ quán quốc gia nơi ban hành tài liệu.

Bước 2: Hợp pháp hóa lãnh sự tài liệu các tài liệu nước ngoài;

Thực hiện tại: Cục lãnh sự  –  Bộ ngoại giao hoặc Sở ngoại vụ TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội.